Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na 2016 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym
dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
na 2016 rok1
(wersja nr I z 27 listopada 2015 r.)

Numer i nazwa Działania/Poddziałania

Planowany termin naborów

Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów
w ramach konkursu (w zł)

Instytucja ogłaszająca konkurs

Dodatkowe informacje

Priorytet II. Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

Poddziałanie 2.3.1
Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

ogłoszenie konkursu
15 grudnia 2015 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
18 stycznia 2016 r.
zakończenie naboru wniosków
18 marca 2016 r.


Wsparcie udzielane jest w celu zwiększenia dostępności specjalistycznych, wysokiej jakości proinnowacyjnych usług, powiązanych z krajowymi inteligentnymi specjalizacjami świadczonymi przez akredytowane Ośrodki Innowacji.

31,3 mln

PARP www.parp.gov.pl

Termin konkursu zatwierdzony w V wersji harmonogramu na 2015 r.

ogłoszenie konkursu
sierpień 2016 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
wrzesień 2016 r.
zakończenie naboru wniosków
luty 2017 r.

36 mln

Planowany konkurs podzielony będzie na etapy.

Poddziałanie 2.3.2
Bony na innowacje dla MŚP

ogłoszenie konkursu
5 maja 2016 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
6 czerwca 2016 r.
zakończenie naboru wniosków
30 stycznia 2017r.

Wsparcie udzielane na finansowanie usług dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw realizowanych przez jednostkę naukową, przyczyniających się do rozwoju ich produktów (wyrobów i usług).

62,5 mln

PARP www.parp.gov.pl

Planowany konkurs podzielony będzie na etapy.

Poddziałanie 2.3.3 
Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

ogłoszenie konkursu
26 października 2015 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
30 listopada 2015 r.
zakończenie naboru wniosków
9 grudnia 2016 r.

Wsparcie projektów mających na celu wzrost innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw działających w ramach Krajowych Klastrów Kluczowych na rynkach międzynarodowych.

41 mln

PARP www.parp.gov.pl

Termin konkursu zatwierdzony w V wersji harmonogramu na 2015 r.

Poddziałanie 2.3.4
Ochrona własności przemysłowej

ogłoszenie konkursu
21 września 2015 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
22 października 2015 r.
zakończenie naboru wniosków
31 marca 2016 r.

Wsparcie udzielane będzie mikro małym i średnim przedsiębiorcom na pokrycie kosztów związanych z uzyskaniem i realizacją ochrony praw własności przemysłowej.

50 mln

PARP www.parp.gov.pl

Termin konkursu zatwierdzony w V wersji harmonogramu na 2015 r.

ogłoszenie konkursu
15 czerwca 2016 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
18 lipca 2016 r.
zakończenie naboru wniosków
20 stycznia 2017 r.

50 mln

Planowany konkurs podzielony będzie na etapy.

Priorytet III. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie 3.1 Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka

Poddziałanie 3.1.1
Inwestycje w innowacyjne start-upy – Starter

Instrument Finansowy

Poddziałanie 3.1.2
Inwestycje grupowe aniołów biznesu w MŚP – Biznest

Instrument Finansowy

Poddziałanie 3.1.3
Fundusz Pożyczkowy Innowacji

Instrument Finansowy

Poddziałanie 3.1.5
Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego- 4 Stock

ogłoszenie konkursu
9 grudnia 2015 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
12 stycznia 2016 r.
zakończenie naboru wniosków
31 marca 2016 r.

Wsparcie projektów, mających na celu przygotowanie niezbędnej dokumentacji do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze udziałowym i dłużnym, w celu wprowadzenia zmian produktowych lub technologicznych o charakterze innowacyjnym.

10 mln

PARP www.parp.gov.pl

Termin konkursu zatwierdzony w V wersji harmonogramu na 2015 r.

ogłoszenie konkursu

październik 2016 r.

rozpoczęcie naboru wniosków

listopad 2016 r.

zakończenie naboru wniosków

listopad 2017 r.

10,6 mln

Planowany konkurs podzielony będzie na etapy.

Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie 3.2.1
Badania na rynek

ogłoszenie konkursu
27 kwietnia 2016 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
1 czerwca 2016 r.
zakończenie naboru wniosków
31 sierpnia 2016 r.

Wsparcie projektów, obejmujących wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych przez przedsiębiorcę lub nabytych, prowadzących do uruchomienia produkcji nowych produktów lub usług z zachowaniem preferencji dla KIS.

800 mln

PARP www.parp.gov.pl

-

Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacja innowacyjnych przedsiębiorstw

Poddziałanie 3.3.3 
Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

ogłoszenie konkursu
wrzesień 2016 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
październik 2016 r.
zakończenie naboru wniosków
listopad 2016 r.

Wsparcie przedsiębiorców uczestniczących w branżowych programach promocji oraz programach promocji o charakterze ogólnym.

200 mln

PARP www.parp.gov.pl

-

1Harmonogram może ulec zmianie. Dokumenty programowe opublikowane są na stronie Instytucji Zarządzającej (www.poir.gov.pl).