Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na 2016 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym
dla Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na 2016 rok1
(wersja z 30.11.2015)

Numer i nazwa Działania/Poddziałania

Planowany termin naborów

Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów
w ramach konkursu (w zł)

Instytucja ogłaszająca konkurs

Dodatkowe informacje

Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów

Poddziałanie 1.1.1

Platformy startowe dla nowych pomysłów

W 2016 r. nie jest planowany nabór wniosków (w tym czasie trwać będzie realizacja pilotażu).

Poddziałanie 1.1.2

Rozwój startupów w Polsce Wschodniej

ogłoszenie konkursu
kwiecień 2016 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
czerwiec 2016 r.2

zakończenie naboru wniosków
lipiec 2017 r.

Wsparcie rozwoju działalności biznesowej startupów w makroregionie Polski Wschodniej.

58 800 000 zł3

PARP www.parp.gov.pl

Pilotaż

Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP

Działanie 1.2

Internacjonalizacja MŚP

I Etap

1) ogłoszenie konkursu
marzec 2016 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
kwiecień 2016 r.

zakończenie naboru wniosków
maj 2016 r.4


2) ogłoszenie konkursu
wrzesień 2016 r.
rozpoczęcie naboru wniosków 2/2016
październik 2016 r.

zakończenie naboru wniosków
listopad 2016 r.5

Kompleksowe, indywidualne, profilowane pod odbiorcę działania wsparcie związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego w MŚP związanego z internacjonalizacją ich działalności

I Etap

1) 5 000 000 zł
2) 10 000 000 zł

PARP www.parp.gov.pl 

-

II Etap

ogłoszenie konkursu
grudzień 2016 r.

II Etap

50 000 000 zł

Działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne

Poddziałanie 1.3.1

Wdrażanie innowacji przez MŚP

1) ogłoszenie konkursu
maj 2016 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
czerwiec 2016 r.

zakończenie naboru wniosków
lipiec 2016 r.6


2) ogłoszenie konkursu
październik 2016 r.
rozpoczęcie naboru wnioskówlistopad 2016 r.

zakończenie naboru wniosków
grudzień 2016 r.7

Wsparcie projektów prowadzących do stworzenia innowacyjnych (na poziomie kraju) produktów lub usług poprzez wdrożenie (własnych lub nabytych) wyników prac B+R

1) 60 000 000 zł

2) 60 000 000 zł

PARP
www.parp.gov.pl

-

Poddziałanie 1.3.2.

Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP

ogłoszenie konkursu
luty 2016 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
kwiecień 2016 r.

zakończenie naboru wniosków
czerwiec 2016 r.

Wsparcie tworzenia sieciowych i innowacyjnych produktów o ponadregionalnym oddziaływaniu realizowanych przez MŚP

320 000 000 zł

PARP www.parp.gov.pl

-

Działanie 1.4. Wzór na konkurencję

Działanie 1.4.

Wzór na konkurencję

II Etap
ogłoszenie konkursu
kwiecień 2016 r.
rozpoczęcie naboruwniosków
maj 2016 r.8

zakończenie naboru wniosków
kwiecień 2017 r.


I Etap
ogłoszenie konkursu
lipiec 2016 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
wrzesień 2016 r.

zakończenie naboru wniosków
październik 2016 r.9

Kompleksowe wsparcie MŚP w zakresie wykorzystanie procesów wzorniczych (przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz wdrożenie rekomendacji z audytu w celu wprowadzenia innowacji produktowej)

150 000 000 zł na II Etap


5 000 000 zł na I Etap

PARP www.parp.gov.pl

-

 

Oś priorytetowa II Nowoczesna Infrastruktura Transportowa

   

Działanie 2.1 Zrównoważony transport miejski

     

Działanie 2.1

Zrównoważony transport miejski

Brak naborów w tym działaniu, projekty realizowane są w trybie pozakonkursowym.10

Działanie 2.2. Infrastruktura drogowa

Działanie 2.2.

Infrastruktura drogowa

ogłoszenie konkursu
listopad 2016 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
grudzień 2016 r.

zakończenie naboru wniosków
luty 2017 r.

Projekty infrastrukturalne na drogach:
• krajowych i wojewódzkich w obrębie miast wojewódzkich,
• wojewódzkich w obszarach funkcjonalnych miast wojewódzkich PW lub obszarach realizacji ZIT miasta wojewódzkiego,
zapewniające ich połączenie z siecią dróg krajowych, w tym TEN-T.

1 011 263 774 zł

PARP www.parp.gov.pl

 

1Harmonogram może ulec zmianie. Dokumenty programowe opublikowane są na stronie Instytucji Zarządzającej (www.polskawschodnia.gov.pl). Jednocześnie Instytucja Zarządzająca informuje, że zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146 z późn zm.) dopuszcza się możliwość aktualizacji harmonogramu z zastrzeżeniem, że aktualizacja nie może dotyczyć naboru, którego przeprowadzenie zaplanowano w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące, licząc od dnia aktualizacji.

2Nabór wniosków planowany jest w terminie od czerwca 2016 r. do lipca 2017 r. z zastrzeżeniem, że konkurs podzielony jest na etapy. Każdy etap konkursu obejmuje nabór wniosków (1 miesiąc), ich ocenę formalną i merytoryczną oraz opublikowanie list projektów rekomendowanych i nierekomendowanych do dofinansowania.

3Jest to kwota na nabór wniosków planowany w okresie od czerwca 2016 r. do lipca 2017 r.

4Czas trwania naboru wynosi 1 miesiąc od daty rozpoczęcia naboru.

5Jw.

6Czas trwania naboru wynosi 1 miesiąc od daty rozpoczęcia naboru.

7 J.w.

Nabór wniosków planowany jest w terminie od maja 2016 r. do kwietnia 2017 r. z zastrzeżeniem, że konkurs podzielony jest na etapy. Każdy etap konkursu obejmuje nabór wniosków (1 miesiąc), ich ocenę formalną i merytoryczną oraz opublikowanie list projektów rekomendowanych i nierekomendowanych do dofinansowania.

Czas trwania naboru wynosi 1 miesiąc od daty rozpoczęcia naboru.

10 Na dalszym etapie wdrażania nie wyklucza się możliwości zastosowania trybu konkursowego.

Dokumenty programowe opublikowane są na stronie Instytucji Zarządzającej (www.poir.gov.pl).