Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 2016 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Śląskiego na 2016 rok*
(v. 1 z 24 listopada 2015 r.)

Numer i nazwa Priorytetu/Działania/Poddziałania

Planowany termin rozpoczęcia naborów (od-do)

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie w ramach konkursu (środki UE)**

Instytucja ogłaszająca konkurs

Priorytet I: Nowoczesna Gospodarka

Działanie 1.1. Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza

lipiec - sierpień

1. Budowa, wyposażenie w aparaturę naukowo-badawczą kluczowej infrastruktury badawczej, służącej realizacji badań naukowych zgodnych z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami

47 000 000 €

188 000 000 zł

Wydział Funduszu Rozwoju Regionalnego

Działanie 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

maj - czerwiec

1. Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej 2. Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach

52 400 000 €

209 600 000 zł

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Działanie 1.3. Profesjonalizacja IOB

czerwiec

3. Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji

1 000 000 €

4 000 000 zł

Wydział Funduszu Rozwoju Regionalnego

Działanie 1.3. Profesjonalizacja IOB

wrzesień - październik

1. Wsparcie profesjonalizacji wysokospecjalistycznych usług doradczych świadczonych przez IOB dla przedsiębiorców2. Budowa i wyposażenie niezbędnej infrastruktury (w tym laboratoria) istniejących IOB

5 182 926 €

20 731 704 zł

Wydział Funduszu Rozwoju Regionalnego

Priorytet II: Cyfrowe Śląskie

Działanie 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych

listopad - grudzień

1. Tworzenie systemów i aplikacji przyczyniających się do zwiększenia dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych.2. Cyfryzacja zasobów kulturowych, naukowych, planistycznych, geodezyjnych i kartograficznych, a także zapewnienie powszechnego, otwartego dostępu do tych zasobów.3. Tworzenie systemów i aplikacji przyczyniających się do zwiększenia dostępu do cyfrowych usług publicznych z obszaru e-zdrowia.

15 000 000 €

60 000 000 zł

Wydział Funduszu Rozwoju Regionalnego

Priorytet III: Wzmocnienie konkurencyjności MŚP

Działanie 3.1. Poprawa warunków do rozwoju MŚP Poddziałanie 3.1.3. Rozwój profesjonalnych usług świadczonych na rzecz przedsiębiorców - konkurs

brak naboru w roku 2016

1. Wsparcie profesjonalnych usług świadczonych na rzecz przedsiębiorców

-

Wydział Funduszu Rozwoju Regionalnego

Działanie 3.2. Innowacje w MŚP

listopad 2016 - styczeń 2017

Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych

56 064 255 €

224 257 020 zł

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Działanie 3.3. Technologie informacyjno -komunikacyjne w działalności gospodarczej

lipiec - sierpień

Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych w procesach biznesowych przedsiębiorstw.

15 200 000 €

60 800 000 zł

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

* Harmonogram ma charakter indykatywny i może ulec zmianie z uwagi na trwający proces przyjmowania dokumentów programowych oraz niezbędnych regulacji prawnych.

Dokumenty programowe opublikowane są na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej www.rpo.slaskie.pl