Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na 2016 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym
dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na 2016 rok
(wersja 1 z 30.11.2015 r.)

Numer i nazwa Priorytetu/Działania/Poddziałania

Planowany termin rozpoczęcia naborów

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów
w ramach konkursu (w zł)

Instytucja ogłaszająca konkurs

Dodatkowe informacje

Priorytet II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku

Nabór:
marzec 2016 r.

Działania szkoleniowe i/lub doradcze skierowane do przedstawicieli MMSP w zakresie:
a) zasad realizacji przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno-prywatnego
b) przygotowania oferty do przedsięwzięcia realizowanego w partnerstwie publiczno-prywatnego oraz procesu negocjacji (działanie realizowane w wiązce projektowej z PI 11i – działania skierowane do przedstawicieli administracji publicznej).

7 000 000 zł

PARP www.parp.gov.pl

Wymagany wkład własny beneficjenta w wysokości min. 10 %.

Działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku

Nabór:
sierpień 2016 r.

Działania szkoleniowe i/lub doradcze skierowane do przedstawicieli MMSP w zakresie:
a) zasad realizacji przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno-prywatnego;
b) przygotowania oferty do przedsięwzięcia realizowanego w partnerstwie publiczno-prywatnego oraz procesu negocjacji (działanie realizowane w wiązce projektowej z PI 11i – działania skierowane do przedstawicieli administracji publicznej).

3 000 000 zł


PARP www.parp.gov.pl

Wymagany wkład własny beneficjenta w wysokości min. 10 %.

Działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku

Nabór:
październik 2016 r.

Realizacja przez partnerów społecznych działań mających na celu opracowanie analizy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw sektora MMSP (z uwzględnieniem pracowników w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy), którzy nie posiadają planu lub strategii rozwoju, w tym m. in.:

1. identyfikacja potencjalnych odbiorców wsparcia;
2. opracowanie analizy potrzeb rozwojowych MMSP;
3. przygotowanie propozycji planów rozwojowych określających zakres działań niezbędnych do zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb rozwojowych oraz monitoring i doradztwo w zakresie ich wdrożenia;
4. analiza faktycznej dostępności usług rozwojowych dla MMSP w ramach podmiotowych systemów finansowania i - o ile dotyczy - podejmowanie działań interwencyjnych;
5. upowszechnianie wśród interesariuszy wiedzy o zdiagnozowanych potrzebach lub barierach rozwojowych, które wykraczają poza bezpośredni zakres wsparcia w RUR i podejmowanie działań wdrożeniowych lub interwencji koniecznych do ich zaspokojenia (mainstreaming potrzeb rozwojowych).

33 533 125 zł

PARP www.parp.gov.pl

Wymagany wkład własny beneficjenta w wysokości min. 10 %.

Działanie 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych

Nabór:

marzec 2016 r.

Projekty dotyczące powołania i funkcjonowania 3 sektorowych rad ds. kompetencji.

7 800 000 zł

PARP www.parp.gov.pl

 

1Harmonogram może ulec zmianie. Dokumenty programowe opublikowane są na stronie Instytucji Zarządzającej (www.poir.gov.pl).