Usługi Prawne

Usługi Prawne Sekret

Usługi Prawne

Usługi Prawne – Oferujemy Państwu kompleksowe porady z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, handlowego i administracyjnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa karnego i skarbowego, jak i rodzinnego oraz spadkowego.

Porady Prawne

Porady prawne w dziedzinie prawa cywilnego dotyczą takich kwestii, jak prawo własności, zasiedzenia, służebności, ochrony dóbr osobistych, czy też dochodzenia roszczeń. Prawo cywilne obejmuje głównie wszelkiego rodzaju umowy: sprzedaży, zlecenia, świadczenia usług, darowizny, najmu i dzierżawy, spedycji i przewozu, o dzieło, dostawę i inne. Kodeks prawa cywilnego reguluje zasady zawierania takich umów, ich wykonanie i egzekwowanie zawartych w nich praw i obowiązków.

Redagowanie Umów Handlowych

Porady prawne z prawa gospodarczego i handlowego obejmują różnego kwestie związane z zawieraniem umów. W tym umów sprzedaży, leasingu, depozytu, zastawu, pierwokupu, przywłaszczenia przez zabezpieczenie. W tym obszarze znajdują się także m.in. takie zagadnienia, jak: obsługa prawna spółek, rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym, a także dochodzenie roszczeń oraz egzekwowanie wierzytelności.

Sprawy zezwoleń, koncesji, skarg, odwołań od decyzji podjętych przez ograny administracyjne stanowią przedmiot prawa administracyjnego. W tym obszarze znajdują się również opłaty adiacenckie, reprezentowanie strony przed Wojewódzkim i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Prawo Pracy

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych reguluje m.in. kwestie minimalnego wynagrodzenia za pracę (obecnie 2600 zł brutto), kwoty wolnej od potrąceń egzekucyjnych, przeciętnego wynagrodzenia, dodatku do wynagrodzenia dla pracownika socjalnego, zasiłku dla bezrobotnych, chorobowego, macierzyńskiego, pogrzebowego, najniższej emerytury i renty, dodatków do emerytur i rent, renty socjalna, świadczenia opiekuńczego i przedemerytalnego.

Zastępstwa Procesowe

Podstawą prawa karnego są Kodeksy – Karny, Karny Wykonawczy i Postępowania Karnego. W zakresie tego prawa mieszczą się m.in. takie zagadnienia, jak: przestępstwo, oskarżenie, usiłowanie, sprawstwo, podżeganie, kara ograniczenia wolności, kara grzywny, umyślność i nieumyślność czynu zabronionego, społeczna szkodliwość czynu. Z kolei w ramach prawa karnego skarbowego rozpatruje się m.in. przestępstwa skarbowe i wykroczenia podatkowe.

Konsultacje Prawne

Porady prawne z zakresu prawo rodzinnego i spadkowego dotyczą rozwodu, separacji, alimentów, pozbawienia władzy rodzicielskiej, podziału majątku, kwestii związanych ze spadkiem – nabycia i jego podziału, gdy strony nie mogą dość do porozumienia.

W Biurze Rachunkowych w Rudzie Śląskiej mogą Państwo uzyskać specjalistyczne porady prawne z tych wszystkich obszarów prawa.

Zapewniamy profesjonalne i kompleksowe usługi prawne, w zakres których wchodzą m.in:

  • konsultacje i porady prawne z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, handlowego, administracyjnego, pracy i ubezpieczeń społecznych jak również karnego, karnego skarbowego, rodzinnego i spadkowego,
  • rejestracja i aktualizacja podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym,
  • zastępstwo procesowe w sądzie na podstawie umowy stałego zlecenia,
  • windykacja pozasądowa i sądowa należności cywilnoprawnych, w ramach umowy stałego zlecenia,
  • redagowanie i pomoc prawna przy redagowaniu umów i kontraktów handlowych,
  • sporządzanie pozwów, wniosków, skarg, odwołań i zażaleń do urzędów i sądów,
  • tworzenie podmiotów prawa handlowego,
  • opracowywanie aktów założycielskich,
  • innych, na życzenie klienta

Kontakt